ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Апотека Чачак

Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ
 

 

 

Редни бр.  
1. Претходно стање

216.988.495.73

2. Прилив од РЗЗО 

 

3. Прилив од партиципације 

367.817.00

4. Други приливи  
5. Исплаћено дана 27.11.2023.

 

СТАЊЕ НА ДАН: 27.11.2023.

217.356.312.73 

 

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
   

              

Редни бр. ОПИС  
1. Плаћања добављачима  
2. Зараде и накнаде запосленима

 

3. Накнаде за услуге УТ Београд  
4. Остали расходи / уплата ПДВ-а  
УКУПНО: